Покана

До Г-н Захари Людов – Управител „ЗМ Груп”
До Г-н Светлин Томов – Управител „АНАИТ СТ” ЕООД
До Г-жа Калина Пенева – Управител „KA-EM МЮС” ЕООД

ПOKAHA

За представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1от 3OП до потенциални участници за поръчка с предмет:
„Ремонт на рехабилитационна эала за xopa с увреждания”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Център за Психологически Изследвания отправя покана до „ЗМ Груп”, „АНАИТ СТ” ЕООД и „KA-EM ПЛЮС” ЕООД за предоставяне на оферта за поръчка с предмет „Ремонт на рехабилитационна зала за xopa с увреждания”, съгласно описаните по-долу условия и ред за провеждане:
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.Предмет на поръчката „Ремонт на рехабилитационна зала за xopa с увреждания”.
2.Максималния финансов pecypc за изпълнението на поръчката е 45962,18 лева (словом: четиридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 18 ст.) без ДДС или 55154,62 лева (словом: петдесет и пет хиляди сто петдесет и четири лева и 62 ст.) с вкл. ДДС.
3.Срок на договора: до 31.08.2023 год.
4.Място на изпълнение на поръчката: rp. София 1000, ул. Г.С.Раковски №112, ет.1- ЦПИ
5.Условия и начин на плащане: Плащането ще се извърши по банков път в български лева.
6.Критерий за възлагане на поръчката: Икономически най-изгодката оферта определена въз основа на критерия за възлагане , най-ниска цена”. Когато ценовите предложения на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-добри технически характеристики.
II. ПРИЕМ НА ОФЕРТИ
Заинтересованите лица могат да подават своите оферти, чрез посочените по-долу възможности:
√  по електронната поща, на имейл адрес: pcrp.org@gmail.com до 17:30 часа на 19.06.2023 год. BAЖHO! Документите се изпращат на посочения имейл адрес сканирани от оригинал, подписани и подпечатани от представляващия участника, в един обединен PDF файл. В електронното писмо се посочва адресанта и предмета на поръчката, за която изпращат в прикачения PDF файл документи.
      ИЛИ
√  на място в Център за Психологически Изследвания на адрес: rp. София, ул.„Г.С.Раковски”
    №112, ет.1-2 в срок до 17:30 часа на 19.06.2023 г.
ВАЖНО! Документите се представят в оригинал, подписани и подпечатани от представляващия участника, в запечатана непрозрачна опаковка, с посочване на адресанта и предмета на поръчката.
Настоящата Покана, приложенията и o6p а документи ще бъдат публикувани на сайта на ЦПИ: www.iopd.eu в сектор „Новини”.
Ралица Йоргова
Член на УС на ЦПИ
06.06.2023
Център за Психологически Иследвания
тел: 02/ 981 78 55
гр. Сoфия 1000, ул. “Г.С.Раковски“ 112, ет.1-2
тел/факс: 02/ 987 30 02
e-mail: pcrp.org@gmaiI.com, www.iоpd.eu
ВИЖ В PDF

0 Comments